ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 1141 คน
สถิติเดือนนี้ 57615 คน
สถิติปีนี้ 479566 คน
สถิติทั้งหมด 1536674 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
 
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลเชิงดอย

เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา  โดยได้ดำเนินการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นทุกด้าน  ในอันที่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว มีความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคคล ทั้งทางด้านการศึกษา การกีฬา และการสาธารณสุข  อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลเชิงดอย แบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมี  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกั้นกลาง  พื้นที่ส่วนบน จำนวน 6  หมู่บ้าน  ส่วนล่าง  5  หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,375 ไร่

ทิศเหนือ         ติดต่อ    เทศบาลตำบลลวงเหนือและเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
ทิศตะวันออก    ติดต่อ    เทศบาลตำบลแม่โป่งและเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
ทิศใต้          ติดต่อ    เทศบาลตำบลป่าป้อง
ทิศตะวันตก     ติดต่อ    เทศบาลตำบลลวงเหนือและเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย

สภาพภูมิประเทศของตำบลเชิงดอย บางส่วนเป็นภูเขาที่มีป่าไม้สมบูรณ์ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มมีคลองส่งน้ำชลประทานจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราไหลผ่าน และมีหนองน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ หนองบัวพระเจ้าหลวง ลำน้ำแม่ดอกแดง และหนองน้ำแดง

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  11  หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  7,396 คน ดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร(คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคาเรือน)

1

บ้านแม่ดอกแดง

694

653

1,347

544

2

บ้านโพธิ์ทองเจริญ

519

498

1,017

322

4

บ้านป่าคา

13

8

21

6

5

บ้านเกาะ

156

175

331

151

6

บ้านสันอุ้ม

454

479

933

441

7

บ้านร้องขี้เหล็ก

432

494

926

372

9

บ้านป่าสักน้อย

273

303

576

219

10

บ้านป่าไผ่ศรีโขง

147

179

326

122

11

บ้านกิ่วแล

260

289

549

209

12

บ้านปทุมนิเวศน์

521

548

1,069

436

13

บ้านหนองบัวพัฒนา

155

146

301

110

รวม

3,624

3,772

7,396

2,932

(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ด ณ เดือนมีนาคม 2556)

อาชีพของประชากร
- อาชีพเกษตรกร    51%
- อาชีพรับจ้างทั่วไป    14%
- อาชีพรับราชการ    12%
- อาชีพค้าขาย    10%
- อื่นๆ        13%

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน 4 ศูนย์
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง หมู่ 1
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล หมู่ 11
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม หมู่ 12

บุคลากรของเทศบาล จำนวน 60 คน 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com