ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 1574 คน
สถิติเดือนนี้ 12014 คน
สถิติปีนี้ 142712 คน
สถิติทั้งหมด 1199820 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
กองคลัง
 
 
 
 
นายณัฐวรรธน์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
นางสาววาริณี สุดสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 
 
 
นางสาวปาณิสรา บุญเลิศ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
 
 
นางสาวณัฐนิชา ตาถาวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
นางสาวชนิสรา ขาวจันทร์ตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
นายปิยวัฒน์ จามคำแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
 
นางสาวสุพรรษา เสียงสนั่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com