ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 1115 คน
สถิติเดือนนี้ 44514 คน
สถิติปีนี้ 562386 คน
สถิติทั้งหมด 2273855 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
กองการศึกษา
 
 
 
 
นายวาสน์ ถาปินตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
นางสาวนิภา แสงคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
 
นางสาวทัศวรรณ์ ดวงจันทร์คำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
นางมันทนา ศรีเขียว
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง
 
 
 
นางบานเย็น ข้างจะงาม
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ
 
 
 
นางทิพย์วรรณ์ เปลี่ยนทรัพย์
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล
 
 
 
นางวัลลภา สุนันต๊ะ
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม
 
 
 
นางวราภรณ์ สมรูป
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง
 
 
 
นางลดาวัลย์ ศรีสามยอด
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ
 
 
 
นางสาวปทุมพร บัวชุม
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม
 
 
 
นางสาวมนชยา ใจเรือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม
 
 
 
นางสุพรรณี ปวงประสิทธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม
 
 
 
นางกฤษณา กลิ่นน้ำหอม
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม
 
 
 
นางสาวบุษบา บุษดาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป

  
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com