ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 1415 คน
สถิติเดือนนี้ 11855 คน
สถิติปีนี้ 142553 คน
สถิติทั้งหมด 1199661 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
กองการศึกษา
 
 
 
 
นายวาสน์ ถาปินตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
นางสาวนิภา สุระวัง
นักวิชาการศึกษา
 
 
 
นางศิริพร ดวงอยู่สาร
ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๑๑
 
 
 
นางวัลลภา สุนันต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๑๒
 
 
 
นางมันทนา ศรีเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๑
 
 
 
นางบานเย็น ข้างจะงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๒
 
 
 
นางวราภรณ์ สมรูป
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ม.๑
 
 
 
นางลดาวัลย์ ศรีสามยอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ม.๒
 
 
 
นางเพ็ญศรี นันต๊ะวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ม.๑๑

  
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com