ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 1223 คน
สถิติเดือนนี้ 44622 คน
สถิติปีนี้ 562494 คน
สถิติทั้งหมด 2273963 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
โครงการธนาคารความดี
 
 


โครงการธนาคารความดีตำบลเชิงดอย

เทศบาลตำบลเชิงดอย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
***************************

หลักการและเหตุผล
“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอน เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยเสริมสร้างความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์..” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517 และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2517 “...ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”
จากการประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จะต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในกระแสโลภิวัตน์ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลระยะยาวที่ได้เริ่มมาแล้วและจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น และผลต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโลกอีกหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลกและในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งของประเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อระมัดระวังและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของประเทศและผลการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงมีนโยบายประกอบกับนโยบายผู้บริหารที่มีแนวคิด ของการใช้รูปแบบ (Model) สายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมบูรณาการแนวทางให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นการดำเนินงานมีเป้าหมายต้องการเห็น ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย มีความเข้มแข็ง โดยใช้หลักการ 5 หลักการ ได้แก่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สุขอนามัยในครัวเรือน พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น สรรค์สร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต ภายในหลักการทำงาน “แก้ทุกข์-เพิ่มสุข”

วัตถุประสงค์
1 เพื่อน้อมนำรูปแบบสายใยรักมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมาย
2 เพื่อให้สมาชิกรู้ว่าความดี คือ อะไร  ต้องทำดีอย่างไร  และจะเอามาฝากไว้ที่ไหน
3 เพื่อให้สมาชิกตื่นตัวกับการทำดีอยู่เสมอ  จนยึดเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต
4 เพื่อให้เกิดกระบวนการของธนาคาร ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ภายใต้บริการที่ว่า “แก้ทุกข์-เพิ่มสุข” ให้กับประชาชนในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  1,000 คน โดยมีเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
1. เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย
2. การเปิดบัญชีในครั้งแรก จะได้รับความดี 50 ความดี
3. การเบิกถอนความดีในแต่ละครั้ง จะต้องมีความดีคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 150 ความดี
4. ความดีที่ทำจะต้องเป็นความดีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อกำหนดในการจัดตั้งธนาคารความดี
1. ด้านอาคารสถานที่
จัดตั้งธนาคารความดี ณ ศาลาสร้างสุข หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2. ด้านการบริหารจัดการธนาคาร
2.1 การบริหารจัดการ
-  ให้มีคณะกรรมการธนาคารความดี โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นกรรมการอำนวยการ
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้แก่ วัด โรงเรียน เทศบาลตำบลเชิงดอย กลุ่มองค์กรต่างๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- มีระเบียบกฎเกณฑ์การดำเนินงานธนาคารความดี
- มีแผนงานในการจัดกิจกรรม
2.2 กิจกรรมในศูนย์ฯ
- จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารความดีเป็นประจำทุก 3 เดือน
- จัดให้มีการเบิก-ถอนความดี ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาสร้างสุข
- จัดกิจกรรมถวายความดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
- จัดกิจกรรมเบิก-ถอนความดี นำมาแลกสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ภายใต้การให้บริการ “แก้ทุกข์-เพิ่มสุข”
- จัดกิจกรรมในด้านต่างๆตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินการ
โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
1.จัดหาสถานที่ตั้งธนาคาร
2.จัดประชุมชี้แจงในระดับชุมชน เพื่อร่วมกันจัดตั้งธนาคาร
3.จัดตั้งบูธเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมาชิก,เปิดบัญชี
4.จัดตั้งธนาคารและดำเนินกิจกรรม
5.ติดตามความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการธนาคารความดีตำบลเชิงดอย (271 KB.)
เมนู/แนวทางการทำความดี (ตามแนวทางของรูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัว) (321 KB.) 
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com