ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 1187 คน
สถิติเดือนนี้ 44586 คน
สถิติปีนี้ 562458 คน
สถิติทั้งหมด 2273927 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
 
 
 
 
เทศบาลเชิงดอยร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง
การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง 

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย ร่วมกับเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา,

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเซียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด , โรงพยาบาลดอยสะเก็ด , โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงคอย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชิงดอย

          ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

โดยร่วมดำเนินงาน เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ สร้งความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวและลดฝุ่นควันพิษระยะยาวรวมทั้ง เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่

ในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขน่าดเล็ก (PM 2.5) เพือให้ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลเชิงดอยอยู่ได้มีส่วนร่วมรับรู้และปฏิบัติการ และการทำงานร่วมกันกับของเทศบาลเชิงดอยเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชนที่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย 
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com