ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 1327 คน
สถิติเดือนนี้ 44726 คน
สถิติปีนี้ 562598 คน
สถิติทั้งหมด 2274067 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
สำนักปลัด
 
 
 
 
นางกาญจนา พนมเวช
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
เอกชัย ปัญญากิจเจริญ
นักจัดการงานทะเบียน
 
 
 
นางนันทิกาญจน์ เพชรชัชวาลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
 
นางสาวหัสยา คำเรืองฤทธิ์
นิติกร
 
 
 
นายยศพนธ์ นิกาแก้ว
นักพัฒนาชุมชมชำนาญการ
 
 
 
นายศุภชัย แก้วบุตร
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
 
 
 
นายสิทธิชัย ใจคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
 
นางศิริมณี นิกาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวศิรประภา เสมพิพัฒน์
นักสังคมสงเคราะห์
 
 
 
นางสาวพิชช์ชนกานต์ โสกันเกตุ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
 
นายธวัชชัย บรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
นายบรรจง พรมตัน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายจิรศักดิ์ บัวบังศึก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
 
 
นางสาวจิราวรรณ อาจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
นายธรรมรัตน์ คำตื้อ
พนังงานขับรถยนต์
 
 
 
นางสาวประณยา พรพัชรเดชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
นางสุพรรณี จันทร์เล็ก
คนงานทั่วไป

  
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com