ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 1369 คน
สถิติเดือนนี้ 57843 คน
สถิติปีนี้ 479794 คน
สถิติทั้งหมด 1536902 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
สำนักปลัด
 
 
 
 
นางกาญจนา พนมเวช
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
เอกชัย ปัญญากิจเจริญ
นักจัดการงานทะเบียน
 
 
 
นางสาวหัสยา คำเรืองฤทธิ์
นิติกร
 
 
 
นายยศพนธ์ นิกาแก้ว
นักพัฒนาชุมชม
 
 
 
นายสิทธิชัย ใจคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
 
นายศุภชัย แก้วบุตร
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
 
 
 
นางสาวพิชช์ชนกานต์ โสกันเกตุ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
 
นายธวัชชัย บรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
 
 
นางศิริมณี นิกาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวศิรประภา เสมพิพัฒน์
นักสังคมสงเคราะห์
 
 
 
นายบรรจง พรมตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
นายจิรศักดิ์ บัวบังศึก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
 
 
นางสาวจิราวรรณ อาจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
นายธรรมรัตน์ คำตื้อ
พนังงานขับรถยนต์
 
 
 
นายจำลอง พวงสายใจ
คนสวน
 
 
 
นางสาวประณยา พรพัชรเดชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
นางสุพรรณี จันทร์เล็ก
คนงานทั่วไป

  
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com