ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 241 คน
สถิติเดือนนี้ 34362 คน
สถิติปีนี้ 74957 คน
สถิติทั้งหมด 1132065 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รำวงมาตรฐาน  ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะ” อาจารย์นงลักษณ์ อินทรโชติ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อา...
[05 ก.พ. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้"สมาธิและวิปัสนา"
วันที่ 22  มกราคม 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สมาธิและวิปัสนา"และ "ดูแลสุขภาพใจ ด้วยสมาธิ"  และฝึกปฏิบัติ "การฝึกทำสมาธิอย่างถูกต้อง"โดยอ. นสพ.พรศักดิ์ ศิษย์ชนะ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยส...
[22 ม.ค. 2563]
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุุ่มสตรี รวมถึงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
[11 ม.ค. 2563]
 
 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562 นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กในในศูนย...
[20 ธ.ค. 2562]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้มอบหมายให้ นางอนงค์ แสนสุวรรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 30 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลตำบลเชิงดอย ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเชิงดอย
[12 ธ.ค. 2562]
 
 
 
 
10 วิธีป้องกัน "ไวรัสอู่ฮั่น"
[31 ม.ค. 2563]
 
 
มาตรการห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางการกฎหมายในการควบคุม แจ้งต่อนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ถึงมาตรการห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน หากพบผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขฉบับ...
[14 ม.ค. 2563]
 
 
1 ธันวาคมของทุกปี “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day getting to ZERO)
“รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์" Communities make the difference คือ แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 เพราะชุมชนมีบทบาทสำคัญ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม . ชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้หลายวิธี ตั้งแต่สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ให้กับคนในชุมชน ภาคประชาสังคมร่วม...
[01 ธ.ค. 2562]
 
 
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๑. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้ เช่น โอ่งน้ำ ควรใช้วิธีปิดฝาให้มิดชิด ปิดปากโอ่งน้ำดื่มด้วยผ้ามุ้งหรือตาข่ายไนล่อน คาดเชือกรอบปากโอ่งให้แน่น แล้วจึงปิดทับชั้นนอกด้วยฝาอะลูมิเนียม เพื่อป้องกันฝุ่นละออง การปิดปากโอ่งด้วยฝาอะลูมิเนียมเพียงอย่างเดียวไม...
[07 พ.ย. 2562]
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
[25 ต.ค. 2562]
 
 
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถคักหน้าขุดหลัง) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
[22 พ.ย. 2562]
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
[08 พ.ย. 2562]
ประกาศ เทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องประชุม เทศบาลตำบลเชิงดอย
[05 พ.ย. 2562]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี
[30 พ.ย. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อ แบ
[27 พ.ย. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอดรถักรยานยน์และห้องเก็บของพร้อมเทอนกรีทาง เข้า-ออก
[27 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61110013582) โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 25 รายการ)
[12 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100027779) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
[19 ต.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100026640) โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
[19 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ สำนักงาน จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
[18 ต.ค. 2561]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
หาเงินออนไลน์ 2020 ไอคิวออฟชั.. 07 ธ.ค. 62 108/0
เว็บไซต์ jetsadabet แทงหวยออนไลน์ยังไง??.. JETSADABET 05 ธ.ค. 62 39/0
มาทำความเข้าใจกับการเลือก jetsadabet เอเ.. ลุ้นโชค 21 พ.ย. 62 78/0
4 ทริคการรับเขียนเนื้อหาของบทความอย่างไร.. รับเขียนบท.. 18 พ.ย. 62 67/0
3 อาชีพ หารายได้ทางเน็ต สมหวัง 08 พ.ย. 62 51/0
มั่งมีได้อย่างง่ายดายไม่จำเป็นต้องกลุ้มใ.. ลุ้นโชค 01 พ.ย. 62 52/0
ไบนารี่ออฟชั่นเป็นยังไง สมหวัง 12 ต.ค. 62 64/0
jetsadabet ดีไหม??? ต้องการสร้างกำไรดีๆก.. ลุ้นโชค 10 ต.ค. 62 86/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 299/0
แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ pakorn boo.. 17 ม.ค. 62 346/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com