ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 774 คน
สถิติเดือนนี้ 774 คน
สถิติปีนี้ 238550 คน
สถิติทั้งหมด 1295658 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ คก(ช)03/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป.ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ดังนี้ 1.นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 2.นายสมเกียรติ กดน้ำคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ ...
[13 พ.ค. 2563]
 
 
โครงการวางท่อประปาจากแทงค์ประปาหนองน้ำแดงเข้าไปยังหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
⚙️🧱📌📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ในการจัดทำโครงการวางท่อประปาจากแทงค์ประปาหนองน้ำแดงเข้าไปยังหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาโครงการเลขที่ คก(ช)06/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 256...
[07 พ.ค. 2563]
 
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในสุสานบ้านเกาะ
20 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในสุสานบ้านเกาะ ขนาด 8x9 เมตร หมู่ที่ 5 ตามสัญญาจ้างเลขที่ คก(ช)01/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ดังนี้ 1.นางอังคณา ทัณทะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฯ ประธานกรรมการ 2.นายสิทธิชัย ใจคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฯ 3.นายสมเกียรติ กดน้ำคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ ควบคุมงานก่อสร้าง นา...
[20 เม.ย. 2563]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
[17 มี.ค. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รำวงมาตรฐาน  ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะ” อาจารย์นงลักษณ์ อินทรโชติ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อา...
[05 ก.พ. 2563]
 
 
 
 
ไข้เลือดออกป้องกันได้หากร่วมใจกัน

[22 พ.ค. 2563]
 
 
ระวังโรคไข้เลือดออก
กรมควบคุมโรค เตือนคนไทยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น แนะปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ หรือ ภาชนะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุ...
[12 พ.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
[22 เม.ย. 2563]
 
 
คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
[10 เม.ย. 2563]
 
 
หน้ากากผ้าทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี
                                  หลังการใช้หน้ากากอนามัยเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  รวมถึงเชื้อโรคอื่นๆ ขอแนะนำถึงวิธีการทิ้ง หรือจัดการกับหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง                            ...
[01 เม.ย. 2563]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
[25 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนิวัฒน์ แสงศรีโสด ถึงบ้านนายอุดม สะอาดล้วน หมู่ที่ 9
[19 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้านจากถนนสายหลักถึงบ้านนายสมเพชร โสภาอินทร์ และขยายสะพานลำเหมืองบ้านนายมี ขุ่ยอภัย หมู่ 10
[18 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากทางต้นซอยถึงท้ายซอย ซอย 3 หมู่ที่ 9
[14 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกิ่วแล หมู่ที่ 11 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ซอย
[02 เม.ย. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญปั๋น ทิพย์จักร ถึงบ้านนางจันทร์ฉาย เงินท๊อก หมู่ที่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ประกาศ เทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถคักหน้าขุดหลัง) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
[22 พ.ย. 2562]
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
[08 พ.ย. 2562]
ประกาศ เทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องประชุม เทศบาลตำบลเชิงดอย
[05 พ.ย. 2562]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
จบทุกปัญหาคาใจ กับความสบายสบายเมื่อเป็นพ.. nara 27 พ.ค. 63 10/0
จบทุกปัญหาคาใจ กับความสบายสบายเมื่อเป็นพ.. nara 27 พ.ค. 63 8/0
binary ออฟชั่น กับข้อพึงระวัง 5 ข้อคิดเต.. นานา 19 พ.ค. 63 18/0
สิ่งจำเป็นที่ควรจะทราบก่อนแทงmawinbetออน.. nara 14 พ.ค. 63 25/0
สิ่งจำเป็นที่ควรจะทราบก่อนแทงmawinbetออน.. nara 14 พ.ค. 63 17/0
กระแสดีไม่มีเอาท์ เพียงแค่เล่นสลากกินแบ่.. มนตรา 23 เม.ย. 63 62/0
กระแสดีไม่มีเอาท์ เพียงแค่เล่นสลากกินแบ่.. มตตรา 23 เม.ย. 63 38/0
เว็บไซต์เล่นฮวยออนไลน์ lottovip ต้องการม.. SIRINAPA O.. 05 มี.ค. 63 54/0
Nungsub.com เว็บไซต์ ดูหนังออนไลน์ HD ฟร.. nungsub 25 ก.พ. 63 99/0
หาเงินออนไลน์ 2020 ไอคิวออฟชั.. 07 ธ.ค. 62 187/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com