ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 1264 คน
สถิติเดือนนี้ 44663 คน
สถิติปีนี้ 562535 คน
สถิติทั้งหมด 2274004 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
สำหรับประวัติดวามเป็นมาของวันพระราชทานธงชาติไทยนั้น เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กั...
[28 ก.ย. 2564]
 
 
มอบถุงยังชีพ
วั นนี้ (19/9/64) เวลา 11.00 น. นายชุติพนธ์ สารแปงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ สุวรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นตัวแทนร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโควิด-19 ณ คริสตจักรของพระคริสต์ดงป่าก่อ ซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและประสานงานโดยชมรมอาสาสมัครพลเรือน มลฑลทหารบกที่ 33 มูลนิธิ CCI แล...
[21 ก.ย. 2564]
 
 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สู้ภัยโควิด
นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อภิพงค์ คงสัมพันธ์ และนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย นำเครื่องอุปโภค บริโภค ที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ร่วมกันสมทบทุนจัดหา นำไปมอบให้ ครัวบ้านป่าสักน้อย เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวสังเกตุอาการโควิค-19 ในพื้นที่ โดยมี นางโสรัตย...
[21 ก.ย. 2564]
 
 
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้รับโภชนาการที่สมวัย

[21 ก.ย. 2564]
 
 
บน้ำที่ท่วมขังในเขตพื้นที่

[20 ก.ย. 2564]
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่งและฝุ่นละอองจากการเผา
[14 ต.ค. 2564]
 
 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
8 ต.ค. 2564    หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง 11 ต.ค. 2564  หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ 14 ต.ค. 2564  หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม 18 ต.ค. 2564  หมู่ 9 บ้านป่าสักน้อย 20 ต.ค. 2564  หมู่ 11 บ้านกิ่วแล
[07 ต.ค. 2564]
 
 
ต้านภัยโรคอ้วยด้วยหลัก 3 อ.

[20 ก.ย. 2564]
 
 
"คนเชิงดอยทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
📣✨ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "คนเชิงดอยทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" 👍👍👍 ...โดยขอความร่วมมือ ในการใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน... 😃👩‍❤️‍👨👨‍👩‍👦...
[20 ก.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[16 ก.ย. 2564]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง กำหนดปิดประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
[01 ต.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ปิดประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
[01 ต.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
[07 ก.ย. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช.และคำนวณราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดบริเวณซอยบ้านนางเหรียญทอง สารแปง ถึงบ้านนายทรานนท์ ระดม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช.และคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บริเวณซอยบ้านนายมูล สุดาจันทร์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
[26 ส.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช.และคำนวณราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางและขยายสะพานลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 ส.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง ปปช. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
[20 ส.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่น เลขที่ ชม.ถ 11-026 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[20 ส.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ค. 2564]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านแม่ดอกแดงมีความ.. สิริวัฒนา 09 ก.ย. 64 63/1
แจ้งปัญหาการระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะไม่ทั.. นายชวลิต ค.. 20 ส.ค. 64 52/1
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 09 พ.ค. 64 125/0
t4hgrtgsgthf4sfegtrs http://google.com t4hgrtgsgt.. 01 พ.ค. 64 105/0
Alexgwrg42462dg19 http://google.com Alexgwrg42.. 25 เม.ย. 64 141/0
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 15 เม.ย. 64 129/0
binary option กับสกุลเงินที่นักลงทุนจะต้.. นิมิต 09 เม.ย. 64 137/0
ชวนดูหนังออนไลน์ imovie88 11 มี.ค. 64 202/0
ร้องเรียนมีกลิ่นมูลหมูเหม็นมากๆๆช่วงตอนแ.. นายเอนก อย.. 16 ธ.ค. 63 206/0
ไฟเสาไฟฟ้าท้ายซอย 5 ดับ(สุดซอย) น.ส.นงเยาว.. 03 พ.ย. 63 197/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com