ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 886 คน
สถิติเดือนนี้ 35778 คน
สถิติปีนี้ 492521 คน
สถิติทั้งหมด 2203990 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัมนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ
ตามกำหนดการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม เวลา 10.00 น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง เวลา 11.00 น และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ เวลา 13.00 น
[14 ก.ย. 2564]
 
 
ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
วันนี้ (13 กันยายน 2564) นายชุติพนธ์  สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในพื้นที่บ้านป่าสักน้อยหมู่ที่ 9
[13 ก.ย. 2564]
 
 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง
[07 ก.ย. 2564]
 
 
ขุดลองรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
[06 ก.ย. 2564]
 
 
ธรรม On-site สัญจร On-line ครั้งที่ 5
วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยภายใต้ชื่อโครงการ "ธรรม On site สัญจร On line " โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมรับชมและรับฟังในระบบออนไลน์ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและไลน์กลุ่มธรรมออนไซน์ สัญจรออนไลน์โดยพระครูธีรปัญญานุโยค เจ้าอาวาสวัดกิ่วแล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[06 ก.ย. 2564]
 
 
 
 
"คนเชิงดอยทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
📣✨ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "คนเชิงดอยทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" 👍👍👍 ...โดยขอความร่วมมือ ในการใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน... 😃👩‍❤️‍👨👨‍👩‍👦...
[20 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามโครงการเชิงดอยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันใช้ผลิตณ์ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ หรือสามารถใช้ซ้ำได้ ตามโครงการเชิงดอยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
[09 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขมาทำหมัน ประจำปีงบประมาณ 2564
[07 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564
ปริมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก มีปริมาณกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณขยะทั้งหมด🥗🍝🥤 แล้วเราจะมีวิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกพวกนี้อย่างไร ตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนเราเอง✨ 2.การนำไปทำปุ๋ยหมัก โดยใช้ ถังก้นโล่ง เสวียนไม้ไผ่ และบ่อซีเมน ในการจัดการขยะเปียกชุมชน เพื่อช่วยลดมลภาวะการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ำชะขยะจากรถเก็บขนขยะ ...
[02 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ปิดปีงบประมาณ)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ปิดปีงบประมาณ) ระหว่างวันที่ 1 - 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น.
[01 ก.ย. 2564]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
[07 ก.ย. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช.และคำนวณราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดบริเวณซอยบ้านนางเหรียญทอง สารแปง ถึงบ้านนายทรานนท์ ระดม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช.และคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บริเวณซอยบ้านนายมูล สุดาจันทร์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
[26 ส.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช.และคำนวณราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางและขยายสะพานลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 ส.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง ปปช. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
[20 ส.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่น เลขที่ ชม.ถ 11-026 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[20 ส.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายเลิศ คำอิ่นติ๊บ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 ก.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 ก.ค. 2564]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านแม่ดอกแดงมีความ.. สิริวัฒนา 09 ก.ย. 64 21/1
แจ้งปัญหาการระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะไม่ทั.. นายชวลิต ค.. 20 ส.ค. 64 35/1
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 09 พ.ค. 64 108/0
t4hgrtgsgthf4sfegtrs http://google.com t4hgrtgsgt.. 01 พ.ค. 64 90/0
Alexgwrg42462dg19 http://google.com Alexgwrg42.. 25 เม.ย. 64 123/0
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 15 เม.ย. 64 114/0
binary option กับสกุลเงินที่นักลงทุนจะต้.. นิมิต 09 เม.ย. 64 121/0
ชวนดูหนังออนไลน์ imovie88 11 มี.ค. 64 183/0
ร้องเรียนมีกลิ่นมูลหมูเหม็นมากๆๆช่วงตอนแ.. นายเอนก อย.. 16 ธ.ค. 63 191/0
ไฟเสาไฟฟ้าท้ายซอย 5 ดับ(สุดซอย) น.ส.นงเยาว.. 03 พ.ย. 63 179/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com