ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 1104 คน
สถิติเดือนนี้ 44503 คน
สถิติปีนี้ 562375 คน
สถิติทั้งหมด 2273844 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่งและฝุ่นละอองจากการเผา
[14 ต.ค. 2564]
 
 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
8 ต.ค. 2564    หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง 11 ต.ค. 2564  หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ 14 ต.ค. 2564  หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม 18 ต.ค. 2564  หมู่ 9 บ้านป่าสักน้อย 20 ต.ค. 2564  หมู่ 11 บ้านกิ่วแล
[07 ต.ค. 2564]
 
 
ต้านภัยโรคอ้วยด้วยหลัก 3 อ.

[20 ก.ย. 2564]
 
 
"คนเชิงดอยทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
📣✨ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "คนเชิงดอยทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" 👍👍👍 ...โดยขอความร่วมมือ ในการใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน... 😃👩‍❤️‍👨👨‍👩‍👦...
[20 ก.ย. 2564]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[16 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามโครงการเชิงดอยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันใช้ผลิตณ์ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ หรือสามารถใช้ซ้ำได้ ตามโครงการเชิงดอยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
[09 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขมาทำหมัน ประจำปีงบประมาณ 2564
[07 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564
ปริมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก มีปริมาณกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณขยะทั้งหมด🥗🍝🥤 แล้วเราจะมีวิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกพวกนี้อย่างไร ตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนเราเอง✨ 2.การนำไปทำปุ๋ยหมัก โดยใช้ ถังก้นโล่ง เสวียนไม้ไผ่ และบ่อซีเมน ในการจัดการขยะเปียกชุมชน เพื่อช่วยลดมลภาวะการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ำชะขยะจากรถเก็บขนขยะ ...
[02 ก.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ปิดปีงบประมาณ)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ปิดปีงบประมาณ) ระหว่างวันที่ 1 - 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น.
[01 ก.ย. 2564]
 
 
สุขภาพดีวัยทำงานต้องรู้
[30 ส.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน "แยกก่อนทิ้ง"
การคัดแยกขยะ ควรเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา 5 เหตุผลที่คนแยกขยะ...... 43% แยกแล้วนำไปขาย 24% กลัวโลกร้อน 13.5% แยกตามคนดัง 13% รักษ์โลกอยากช่วยสิ่งแวดล้อม 6.5% เห็นใจคนเก็บขยะ เทศบาลเชิงดอย ขอร่วมรณรงค์ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน โดยใช้หลัก 3Rs - Reduce Reuse Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) "ใส่ใจส...
[26 ส.ค. 2564]
 
 
กินอย่างไรห่างไกลโรค

[20 ส.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมรณรงค์การจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรณรงค์การบำบัดน้ำเสียในชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยการติดตั้งถังดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อลดมลพิษจากน้ำเสียในชุมชน ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วยความปรารถณาดีจาก...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย
[19 ส.ค. 2564]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ
เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ เพื่อการอนุรักษ์การใช้น้ำ
[10 ส.ค. 2564]
 
 
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามึคู่มือประชาชน
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามึคู่มือประชาชน
[05 ส.ค. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ ในแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 9 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. - 11.00 น.
[04 ส.ค. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2564/65
2564/65 และต้องมีการเพาะปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือปลูกมาแล้วไม่เกิน 60 วัน ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 4. สมุดทะเบียนเกษตรกร(ฉบับจริง) 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามประกาศอำเภอดอยสะเก็ด 19 เกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนฯผ่ายแอปพลิเคชั่น FarmBook โดยใข้ Smart Phone และรวบรวมเอกสารหลักฐานส่ง ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใ...
[03 ส.ค. 2564]
 
 
เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  ในวันจันทร์ที่  2 สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระหนึ่ง)
[29 ก.ค. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
เทศบาลตำบลเชิงดอย แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 โดย "4 ขั้นตอน พิทักษ์เด็ก"
[27 ก.ค. 2564]
 
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[21 ก.ค. 2564]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com