ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 1406 คน
สถิติเดือนนี้ 11846 คน
สถิติปีนี้ 142544 คน
สถิติทั้งหมด 1199652 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
5 แนวทางการทำความสะอาดพพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19
5 แนวทางการทำความสะอาดพพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19
[23 มี.ค. 2563]
 
 
5 สิ่งของในบ้าน..ที่ควรหมั่นทำความสะอาด
5 สิ่งของในบ้าน..ที่ควรหมั่นทำความสะอาด
[18 มี.ค. 2563]
รวมคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงไวรัส โควิด 19 ทั้งในกรณีกักตัวที่บ้าน

[17 มี.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (หากเกินกำหนดนี้ ท่านจะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม) เอกสารประกอบการยื่นแบบ มีดังนี้ 1) แบบแสดงรายการภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.1) 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3) รูปถ่ายป้าย และขนาดป้าย ท่านสามารถติดต่อชำระภาษีดังกล่าว ได้ที่ งาน...
[09 มี.ค. 2563]
 
 
10 วิธีป้องกัน "ไวรัสอู่ฮั่น"
[31 ม.ค. 2563]
 
 
มาตรการห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางการกฎหมายในการควบคุม แจ้งต่อนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ถึงมาตรการห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน หากพบผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขฉบับ...
[14 ม.ค. 2563]
 
 
1 ธันวาคมของทุกปี “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day getting to ZERO)
“รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์" Communities make the difference คือ แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 เพราะชุมชนมีบทบาทสำคัญ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม . ชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้หลายวิธี ตั้งแต่สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ให้กับคนในชุมชน ภาคประชาสังคมร่วม...
[01 ธ.ค. 2562]
 
 
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๑. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้ เช่น โอ่งน้ำ ควรใช้วิธีปิดฝาให้มิดชิด ปิดปากโอ่งน้ำดื่มด้วยผ้ามุ้งหรือตาข่ายไนล่อน คาดเชือกรอบปากโอ่งให้แน่น แล้วจึงปิดทับชั้นนอกด้วยฝาอะลูมิเนียม เพื่อป้องกันฝุ่นละออง การปิดปากโอ่งด้วยฝาอะลูมิเนียมเพียงอย่างเดียวไม...
[07 พ.ย. 2562]
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
[25 ต.ค. 2562]
การแสดงตัวตนเพื่อรับโอนเบี้ยยังชีพ
แจ้งผู้รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร หากยังไม่มียอดเงินเข้าให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีธนาคาร มายืนยันตัวตนที่งานสวัดิการสังคม
[17 ต.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com