ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 432 คน
สถิติเดือนนี้ 12237 คน
สถิติปีนี้ 299873 คน
สถิติทั้งหมด 1356981 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์จุดบริการทิ้งหน้าก่กอนามัย/หน้ากากผ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
         "หน้ากากอนามัย" และ "หน้ากากผ้า" จัดได้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ เนื่องจากปนเปื้อนด้วยเสมหะ  น้ำลาย น้ำมูกของบุคคลผู้ใช้ และอาจยังปนเปื้อนเชื้อโรคจากบุคคลที่ป่วยหรือผู้เป็นพาหะนำโรคได้         ปริมาณขยะหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวหรือหน้ากากผ้าที่ชำรุดถูกนำไปทิ้งจำนวนมาก ...
[25 มิ.ย. 2563]
 
 
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลเชิงดอย ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่ เช่น เก็บเสื้อผ้า ,จานชาม ,สัตว์เลี้ยง ผู้ป่วยและเด็กควรหลีกลี่ยงในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควัน
[22 มิ.ย. 2563]
 
 
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยเทศบาลตำบลเชิงดอย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563 และ ข้อปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่พ่นหมอกควัน
[17 มิ.ย. 2563]
 
 
อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม
ตามที่มีการแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดีย เกียวกับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท งวดแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นั้น เทศบาลตำบลเชิงดอยขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอม ซึ่งข้อมูลจริงตอนนี้ ทาง พมจ. กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
[11 มิ.ย. 2563]
 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ขอเชิญผู้ที่เคยรับบริการจากเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
[09 มิ.ย. 2563]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ดดยวิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า) จำนวน 158 รายการ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ซึ่งมีผู้มาประมูลในครั้งนี้ จำนวน 8 ราย โดยผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ ได้แก่ นายชัยณรงค์ แซ่จิว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,600.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
[08 มิ.ย. 2563]
 
 
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
                  สิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย์ หากป่าไม้ พื้นดิน ทะเล และระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหล่งอาหารของเราจะได้รับผลกระทบ รวมไปถึงสัตว์อื่นๆ บนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบาก และนี่คือสาเหตุที่ทั่วโลกมาประชุมกันเพื่อหาทางออก อันเป็นที่มาของ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิถุนายน ของทุกปี ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment D...
[05 มิ.ย. 2563]
 
 
ไข้เลือดออกป้องกันได้หากร่วมใจกัน

[22 พ.ค. 2563]
 
 
ระวังโรคไข้เลือดออก
กรมควบคุมโรค เตือนคนไทยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น แนะปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ หรือ ภาชนะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุ...
[12 พ.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
[22 เม.ย. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com