ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 737 คน
สถิติเดือนนี้ 30662 คน
สถิติปีนี้ 30662 คน
สถิติทั้งหมด 1742131 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำเชิงดอย ครั้งที่ 4/2563  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
[18 ธ.ค. 2563]
 
 
โครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี2563
ระหว่าง ...
[01 พ.ย. 2563]
 
 
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[27 ต.ค. 2563]
 
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง
เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง ตามสัญญาเลขที่ คก(ช)14/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมี หจก.ปป.ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง 1.นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 3.นายสมเกียรติ กดน้ำคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ นางสาวอุษณากร พรหมาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
[14 ต.ค. 2563]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2563
[24 ก.ย. 2563]
 
 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู็ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อ บ้านใบบุญ ต. ลวงเหนือ อ.ดอยส...
[23 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563
วันที่ 22 กันยายน 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ ให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะ พร้อมได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 3 ระยะ  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ...
[22 ก.ย. 2563]
 
 
กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 52 ป้าย
กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 52 ป้าย ตามใบสั่งจ้างเลขที่ จ(ช)025/63 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมี ร้านเทคโนวิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง 1. นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย 3. นางสาวชลทิชา ไชยชนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
[21 ก.ย. 2563]
 
 
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) ครั้งที่ 6/2563
[17 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดโครงการจิตอาสา รัษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ วัดปทุมสราราม
[14 ก.ย. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com