ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 1161 คน
สถิติเดือนนี้ 57635 คน
สถิติปีนี้ 479586 คน
สถิติทั้งหมด 1536694 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 52 ป้าย
กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 52 ป้าย ตามใบสั่งจ้างเลขที่ จ(ช)025/63 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมี ร้านเทคโนวิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง 1. นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย 3. นางสาวชลทิชา ไชยชนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
[21 ก.ย. 2563]
 
 
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) ครั้งที่ 6/2563
[17 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดโครงการจิตอาสา รัษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ วัดปทุมสราราม
[14 ก.ย. 2563]
 
 
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดพิธีปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[10 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ฝึกปฎิบัติ " สืบสานภูมิปัญญาตีลายแผ่นแร่"
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่  ดำเนินการโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญา โดยเชิญวิทยากรผู้บรรยาย คุณ กานดา ปุระเสาร์  หัวข้อ " สืบสานภูมิปํญญาตีลายแผ่นแร่ " ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดประธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[09 ก.ย. 2563]
 
 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 บ้านปทุมนิเวศน์
28 ส.ค. 2563 เวลา 16.30 - 18.00 น. กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2563 และค่าธรรมเนียมขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12
[28 ส.ค. 2563]
 
 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 บ้านกิ่วแล และบ้านป่าคา
27 ส.ค. 2563 เวลา 16.30 - 18.00 น. กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2563 และค่าธรรมเนียมขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ บ้านกิ่วและ หมู่ที่ 11 และบ้านป่าคา หมู่ที่ 4
[27 ส.ค. 2563]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
วันที่ 27/8/63 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้มอบหมายให้ นางอนงค์ แสนสุวรรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 70 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[27 ส.ค. 2563]
 
 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
26 ส.ค. 2563 เวลา 16.30 - 18.00 น. กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2563 และค่าธรรมเนียมขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10
[26 ส.ค. 2563]
 
 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 บ้านป่าสักน้อย
  วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 16.30 - 19.00 น. กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2563 และค่าธรรมเนียมขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9
[25 ส.ค. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com