ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
บัญชีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
งานสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
เด็กแรกเกิด
การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 1203 คน
สถิติเดือนนี้ 44602 คน
สถิติปีนี้ 562474 คน
สถิติทั้งหมด 2273943 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
สำหรับประวัติดวามเป็นมาของวันพระราชทานธงชาติไทยนั้น เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กั...
[28 ก.ย. 2564]
 
 
มอบถุงยังชีพ
วั นนี้ (19/9/64) เวลา 11.00 น. นายชุติพนธ์ สารแปงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ สุวรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นตัวแทนร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโควิด-19 ณ คริสตจักรของพระคริสต์ดงป่าก่อ ซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและประสานงานโดยชมรมอาสาสมัครพลเรือน มลฑลทหารบกที่ 33 มูลนิธิ CCI แล...
[21 ก.ย. 2564]
 
 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สู้ภัยโควิด
นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อภิพงค์ คงสัมพันธ์ และนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย นำเครื่องอุปโภค บริโภค ที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ร่วมกันสมทบทุนจัดหา นำไปมอบให้ ครัวบ้านป่าสักน้อย เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวสังเกตุอาการโควิค-19 ในพื้นที่ โดยมี นางโสรัตย...
[21 ก.ย. 2564]
 
 
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้รับโภชนาการที่สมวัย

[21 ก.ย. 2564]
 
 
บน้ำที่ท่วมขังในเขตพื้นที่

[20 ก.ย. 2564]
 
 
ทำหมันสุนัข

[18 ก.ย. 2564]
 
 
ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์ฉีดวัคซีคพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

[17 ก.ย. 2564]
 
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน

[17 ก.ย. 2564]
 
 
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัมนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ
ตามกำหนดการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม เวลา 10.00 น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง เวลา 11.00 น และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ เวลา 13.00 น
[14 ก.ย. 2564]
 
 
ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
วันนี้ (13 กันยายน 2564) นายชุติพนธ์  สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในพื้นที่บ้านป่าสักน้อยหมู่ที่ 9
[13 ก.ย. 2564]
 
 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง
[07 ก.ย. 2564]
 
 
ขุดลองรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
[06 ก.ย. 2564]
 
 
ธรรม On-site สัญจร On-line ครั้งที่ 5
วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยภายใต้ชื่อโครงการ "ธรรม On site สัญจร On line " โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมรับชมและรับฟังในระบบออนไลน์ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและไลน์กลุ่มธรรมออนไซน์ สัญจรออนไลน์โดยพระครูธีรปัญญานุโยค เจ้าอาวาสวัดกิ่วแล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[06 ก.ย. 2564]
 
 
ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบการในพื้นที่
วันนี้ (3 กันยายน 2564) เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับปกครองอำเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลดอยสะเก็ด และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานประกอบการในพื้นที่
[03 ก.ย. 2564]
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 11
วันนี้เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นตัวแทนมอบถุงกระสอบสำหรับบรรจุทราย ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เพื่อนำไปใช้ป้องกันน้ำที่จะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ โดยถุงกระสอบดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่าง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชิงดอยกับ นายเสฏฐวัจน์ เสทธะ...
[03 ก.ย. 2564]
 
 
แสดงความยินดีกับ นางเหรียญทอง สารแปง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร้องขี้เหล็ก
เทศบาลตำบลเชิงดอยโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเหรียญทอง สารแปง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร้องขี้เหล็ก ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น ชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขต ประจำปี 2564
[02 ก.ย. 2564]
 
 
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโสรัตยา
เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผู้นำจิตอาสาดีเด่นระดับประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
[02 ก.ย. 2564]
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายชุติพนธ์  สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน้าส่วนราชการ ตอนรับแกนนำสุขภาพที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
[01 ก.ย. 2564]
 
 
ธรรม On site สัญจร On line ครั้งที่ 4
วันอังคาร ที่ 31สิงหาคม 2564 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยภายใต้ชื่อโครงการ "ธรรม On site สัญจร On line " โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมรับชมและรับฟังในระบบออนไลน์ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและไลน์กลุ่มธรรมออนไซน์ สัญจรออนไลน์ บรรยายธรรมในหัวข้อ อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในยุคโควิด -19 โดยพระครูสิริ อมราภิรัต  เจ้าอาวาสวัดอมราราม (...
[30 ส.ค. 2564]
 
 
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการด้านการมองเห็น
[24 ส.ค. 2564]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com