ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 532 คน
สถิติเดือนนี้ 36691 คน
สถิติปีนี้ 391298 คน
สถิติทั้งหมด 1448406 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

คัดแยกขยะลดโรค... [22 ก.ค. 63]

โรคทีเกิดจากขยะ
            ปัจจุบันนี้ปัญหาขยะมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าขยะยิ่งเยอะ ก็ยิ่งไม่สามารถกำจัดขยะได้หมดสิ้น ทำให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวน จนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ซึ่งในแต่ละวันคนเรามีโอกาสได้รับผลกระทบต่อด้านสุขภาพตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนสะสมในระยะยาวจนเป็นโรคที่อันตรายได้ โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยโดยรอบชุมชน พนักงานเก็บขยะ หรือคนรับซื้อของเก่า ซึ่งตัวอย่างของโรคที่มักเกิดขึ้นได้แก่…
            1. โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส รา หรือแบคทีเรียในขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของหนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวัน พาหะนำโรคภัยต่างๆ มาสู่มนุษย์ เช่น โรคท้องร่วง โรคพยาธิต่างๆ โรคบิด รวมถึงเชื้ออหิวาตกโรค และไทฟอยด์ ถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ จากพาหะนำโรคดังกล่าว อาจทำให้สารพิษเหล่านี้เข้าไปสะสมอยู่ในระบบเดินอาหาร
            2. โรคจากการติดเชื้อ อันตรายจากขยะติดเชื้อโรค เช่น ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย กระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้ว สำลีเช็ดแผล เข็มฉีดยา ฯลฯ หรือขยะที่เป็นวัตถุมีคม เช่น ไม้แหลม แก้วแตก และโลหะมีคม ฯลฯ อาจจะทำให้เกิดโรคที่มาจากการติดเชื้อจากขยะดังกล่าวได้
            3. โรคภูมิแพ้ เกิดจากการสูดดมกลิ่นขยะ หรือฝุ่นละอองที่ปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนิดต่างๆ ตลอดจนก๊าซหรือไอของสารพิษจากขยะอันตรายบางชนิดที่ระเหยหรือปล่อยสารออกมาเป็นฝุ่นผสมอยู่ในอากาศ เช่น สี น้ำมันรถยนต์ ฯลฯ นอกจากนี้การเผาขยะอาจทำให้มีสารอันตรายปะปนอยู่ในอากาศ ในรูปของไอหรือฝุ่นของสารเคมีต่าง ๆ ได้เช่นกัน
            4. โรคผิวหนัง ขยะมีพิษบางชนิด เช่น ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จะมีสารเคมีอันตรายประกอบ ถ้าหากสัมผัสหรือจับต้องโดยตรง จะทำให้ซึมเข้าสู่ผิวหนัง กระแสเลือด และเข้าสู่ร่างกายไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดโรคต่างๆ ตามมา
            5. โรคมะเร็ง ถ้าหากสูดดมอากาศเสีย หรือสัมผัสสารเคมีอันตรายต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง มะเร็งตับ หรือมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้

            นอกจากโรคดังกล่าวข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นแล้ว การไม่แยกขยะยังส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่ชุมชนและคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับขยะ อาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรืออาเจียนจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ของขยะมูลฝอยที่กำจัดได้ไม่หมดสิ้น 

            ดังนั้นเราทุกคนควรลดปริมาณขยะด้วยการนำเอาขยะที่ยังสามารถใช้งานได้ไปหมุนเวียนเพื่อสร้างประโยชน์อีกครั้ง และยังช่วยลดโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากขยะ 


............................................มาช่วยกันคัดแยกขยะกันเถอะ.......................................... 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com