ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
 
ขณะนี้ 122 คน
สถิติวันนี้ 1979 คน
สถิติเดือนนี้ 43883 คน
สถิติปีนี้ 534946 คน
สถิติทั้งหมด 1592054 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [17 ก.ย. 63]

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
🔜เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม "#ค้นหาข้อมูล"
4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "#ไม่พบสิทธิ์"
6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น ดังนี้
E00 : ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
E01 : อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
E02 : ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ
E03 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์
E04 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนงวด
E05 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
E06 : ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน-เดือน-ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
E07 : ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน
E08 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
E09 : ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
E10 : ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน
E11 : รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
E12 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ์
E13 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงับสิทธิ์
E14 : ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร
E15 : ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561
E16 : ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
E17 : จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
E18 : ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560
E19 : ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์
E20 : ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
E21 : ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์แจ้งรับเงินสด
E22 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
E23 : ข้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
E24 : ระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
EXX : ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย
EX1 : อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร
หากขึ้นสถานะ E จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน แต่หากขึ้นสถานะ EX ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ให้รอเงินโอนเข้าบัญชี
451
ความคิดเห็น 73 รายการ
แชร์ 471 ครั้ง
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์


 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com