ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
 
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 681 คน
สถิติเดือนนี้ 38797 คน
สถิติปีนี้ 323137 คน
สถิติทั้งหมด 2034606 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

นายกฯแถลงนโยบาย [04 มิ.ย. 64]

วันที่ 4 มิ.ย.2564เวลา 09.00 น. นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมนายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษนายกฯ และนายอภิชัย อินทนาม เลขานุการนายกฯ, ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ทั้งสองท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย และข้าราชการประจำจำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอยเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงาน
ได้ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย และกราบไหว้เจ้าที่ จากนั้นนำไปกราบไหว้พญานาคสองสามี-ภรรยาที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ตามความเชื่อประวัติเก่าแก่โบราณบอกว่า ที่หนองบัวพระเจ้าหลวงมีพญานาคสองสามี-ภรรยาอาศัยอยู่ในหนองบัวซึ่งในหนองบัวแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยดอกบัวที่สวยงามจำนวนมาก
หลังจากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้นำเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอยทันที พร้อมแถลงนโยบายการปฏิบริหารงานที่เน้นย้ำเรื่องปากท้องและการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งการดูแลเรื่องสุขภาพสู้ภัยโรคระบาดโควิด-19 เพื่อจะให้ประชาชนทุกคนร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยการบริหารงานแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นทำงานไปแนวทางและทิศทางเดียวกันต่อไป เป็นการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชน เพราะการทำงานในท้องถิ่นต้องทำเพื่อประชาชน ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ


 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com