ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 623 คน
สถิติเดือนนี้ 623 คน
สถิติปีนี้ 238399 คน
สถิติทั้งหมด 1295507 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

เทศบาลตำบลเชิงดอยมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการศึกษาปฐมวัย [29 มี.ค. 62]

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน 62 คน

การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นความร่วมมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี ในความสำเร็จของนักเรียนในการระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความถาคถูมิใจในความสำเร็จของตนเอง สร้างความรักและผูกพักกับสถานศึกษา เป็นการยกยองเชิดชูเกียรติของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนอยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com