คณะผู้บริหาร

 
 
นายชุติพนธ์ สารแปง
นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
0856958303
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงศ์ คงสัมพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
นายอภิชัย อินทนาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
นายวิรัช บัวชุม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
   

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com